Boys Varsity Golf, Girls Varsity Golf · Hornet Golf Senior Tribute 2020